Posts

Къэйсэри Адыгэ Хасэр КАФФЕД-м къыхэкIыжьыгъ

Адыгэ спортсмен Къуныжъ Рулан дзодомкIэ Урысые Федерацием ичемпион хъугъэ

Адыгэ Республикэм щыщ бэнакIохэм медалитIу къахьыгъ - дышърэ джэрзырэ

Адыгэ Республикэмрэ Тырку Республикэмрэ язэдэлэжьэныгъэ агъэпытэщт

Мыекъуапэ дэт унэ зэтет зэхэт-купэу «Яблоневый»-м унэхэм яуасэ дэкIоягъ

Хэкум къэбгъэзэжьыныр нахь IэшIэхэу хъущт - Унашъо къыдагъэкIыгъ

Урысые ФедерациемкIэ нефтымрэ газымрэ къатырэ хэгъэгуIэхьым 30% хэкIыгъ

Саралъп Мадина ышIыгъэ саехэм ащыщ сурэт дахэхэр

Измир Адыгэ хасэм гъэкIэр пщыналъэ-орэд къэгъэлъэгъонкIэ къызэIуахыгъ

Ордэкъо Астемир атлетикэ онтэгъухэмкIэ апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ

Адыгэ Республикэ: Адыгэ къуаем ифистивал щыщ сурэтхэр

Адыгэ Республикэмрэ Казахстан Республикэмрэ псэушIэ зэпхыныгъэхэр зэдрашIы

Амеркэм ипащэрэ Китаим ипащэр Сан-Францискэ щызэIукIэщтых

22.12.2023 - Адыгэ мэфэкI мафэу Тыгъэгъазэ

Гъэтхапэм и 14 (14.03.2024)- Адыгабзэм и Маф

Вэрэкъо Руслъан тхэквондомкIэ дунае зэнэкъокъум атIуанэрэ чIыпIэр къыхьыгъ

Адыгэ бэнакIо Щэрыу Иналбек шъхьафит бэнэнымкIэ дунае чемпион хъугъэ

Быжьыжь Джанбек Европэм ичемпион хъугъэ джиу-джитсу бэнэнымкIэ

Канада Адыгэхэр зыщыпсэурэ къалэхэр

Адыгэхэр зыщыпсэурэ нэмыкI хэгъэгухэр