Saturday, May 27, 2017

Шъыгъо-шIэжь мафэм кIэлэцыкIухэм шъхьэ къупшъхьэхэр къарагъэIэтыгъэх


ЖъоныгъуакIэм и 2I-м, 20I7-рэ илъэсым, шъыгъо-шIэжь мафэм, Тыркуем щыпсэурэ Адыгэмэ Истамбул зэхахьэ ащIыгъ. Ахэр урамым къырэкIохыш, Урысие федерацием илIыкIо зычIэс унэм ипашъхьэ мырэзэныгъэ зэхахьэ щашIыгъ. 

Урысые империем лъэпкъ гъэкIод Адыгэ лъэпкъым къызэрэришIагъэр дунаем тет хэгъэгухэм, Урысые федерациери апэу итэу ащтэн фаеу зэхахьэм хэтыгъэхэр чIэдэуагъэх.

Зэхахьэм хэлэжьагъэхэм ащыщ Тыркуем щыIэ Черкес федерацие зыфаIорэм хэтхэр. Ахэм Адыгэ хабзэм къемыкIурэ Iофгорэ зэхахьэм щызэрахьагъ. Ахэр, шъхьэ къупшъхьэхэм лъыхэр къатIэтIэхэу, а шъхьэхэр бэщым пыгъэнагъэу зэхахьэм хэтыгъэх. Адыгэ кIэлэцыкIоу зэхахьэм хэтыъэхэми а шъхьэ къупшъхьэхэр арагъэIыгъагъэх.

Адыгэ Iофым пылъ активистгорэм къызэрэтиIуагъэмкIэ а Черкес федерацием хэтхэм ащыщгорэхэм фащист гупщысэхэр яIэх. Ахэми анэмыкIэ а федерацие турк национал-фащистхэри ахэтых. Ахэр арых а шъхьэ къупшъхьэ къырахьэкIын гупщысэр адыгэхэм къахалъхьэнэу ыужь итыхэр. Активистым зэриIуагъэмкIэ а Черкес федерацие зыфаIорэм итхьэмати, ащ игуадзи, гъэцэкIакIо купым хэтхэри зэ нэмыIэми Адыгэ хэкум ишIуагъэ рагъэкIыгъэп. 
No comments:

Post a Comment