Posts

Адыгеир илъэси 100 зэрэхъугъэм тефэу Iошъхьэмафэ дэкIоягъэх

Iоныгъом и 11-м Адыгэ Респуб­ликэм и ЛIышъхьэ парламентым хидзыщт

Джэращ фестивалым Адыгэ купэу "НыбжьыкIэхэр" хэлэжьэщт

01.08.2022 - Къэзыгъэзэжьыгъэхэм я мафэ хагъэунэфыкIыщт

Адыгэ къуаджэхэр ыкIи Нартхэм ячIыпIэхэр къигъэлъагъоу интернет картэ къызэIуахыгъ

"Адыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ" гущыIэхэм нэмыкI гущыIэхэр гобгъэуцонэу щытэп

Адыгэ Республикэм илIышъхьэ иджэпсалъэ Адыгеир илъэси 100 зэрэхъугъэм пае

Бэдзэогъум и 27-м, 2022-рэ илъэсым, Адыгеир илъэси 100 хъугъэ

Кощхьаблэ дашIыхьагъэ мэчыткIэм щыщ сурэтхэр

Адыгабзэ къабзэкIэ КъумпIыл Муратрэ Шъэумэн Хьазрэтрэ еIэзэныгъэ купхэм зэраIукIагъэхэм итхыдакIэ

Жу-Жуцыу бэнэнымкIэ Хьэлащтэ Мае апэрэ чIыпIэр къыхьыгъ

Адыгэ лъэпкъ lофлэжьэу Къуекъо Налбый фэгъэхьыгъэ тхыгъэ дахэ

09.2022 - Адыгэ къуаем ифестивал Адыгэ Республикэм щыкlощт

Адыгэ Республикэм илIышъхьэ къурмэн мэфэкIым бисмэнхэм къафэлъэIуагъ

Адыгэ хэкум щыщ ижъырэ сурэтхэр я 19-рэ лъэшIэгъум

Мыекъуапэ кушъхьэфачъэ зэнэкъокъу щыкIуагъ

Адыгэ Республикэр Санкт-Петербург щыкIорэ псэушIэ зэхахьэм хэлажьэ

Адыгэ лъэпкъ Iофлэжьэу Егъанэ Ибрагимэ бзэджагъэ Iофыгъо полицием къыфзэIуихыгъ

Адыгэ Республикэм щыщ бэнакIом Урысые Федерацием изэнэкъокъу апэрэр къыхьыгъ

Адыгэ лъэпкъ Iофлэжьыр хьапсым мэфи 7 чIагъэсыгъ