Шведием щыпсэурэ Адыгэхэм шъыгъо-шIэжь мафэр Хельсинборг щыхагъэунэфыкIыщт


Шведием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщ активистхэм интернетым къызэрэщатхыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 21-м, сыхьатэ 13:00-м, Шведием щыпсэурэ Адыгэхэр къалэу Хельсинборг дэт пытIапIэм къыщызэрэугъоищтых шъыгъо-шIэжь мафэр хагъэунэфыкIыным пае.

Шведием щыпсэурэ Адыгэхэм япчъагъэ 500 фэдиз мэхъу. Ахэм анахьыбэр мы аужьырэ илъэсыхэм Сирием къикIыжьыгъэхэр арых. Шведие хьыкумэтыр ахэм IэпыIэгъу къафэхъу (Iоф къафагъоты, Iоф зимыгъотырэм мэзэ къэс ахъщэ къыраты, бзэ арагъашIэ ыкIи нэмкI IэпыIэгъухэри къараты).


Comments