Saturday, March 4, 2017

Иордание: Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм Курдхэм ялIыкIохэр къэкIуагъэх

СэмэгумкIэ: Курдхэм япащэрэ Джанбэч Зухдирэ 

Мэзаем и 20-м Иорданием щыпсэурэ Курдхэм я кулътурэ гупчъэм илIыкIохэр Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм къэкIогъагъэх. Ахэр хасэм тхьэмэтакIэу фэхъугъэм ыкIэ хасэм игъэцэкIакIо купым цIыфкIэу хэхьагъэхэм къафэгушIуагъэх ыкIи ИорданиемкIэ Адыгэхэм чIыпIэ лъагэ зэрэщаубытырэр къаIуагъ.

Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэмрэ Курдхэмрэ я зэдэлэжьэныгъэрэ я зэпхыныгъэрэ агъэпытэнэу бгъуитIур зэгурыIуагъэх. 

Шъугу къэтэгъэкIыжьы, щылэ мазэм, хасэ гупчъэм хэдзынхэр щыкIогъагъэх. Ащ Джанбэч Зухди хасэм итхьэматэу хадзыгъагъ ыкIи ащ икуп щыщхэу гъэцэкIакIо купым нэбгрэ 12 хадзыгъагъ. (гъэцэкIакIо купым нэбгрэ 15 хэт). 

Къызыхэтхыгъэр: facebook.com


No comments:

Post a Comment