Thursday, March 30, 2017

Iэтащхьэм аэропортыр зэгъэпэщыжыным теухуа зэIущIэ иригъэкIуэкIащ


КIуэкIуэ Ю. А. дыгъуасэ Правительствэм и Унэм щригъэкIуэкIащ Налшык къалэм и аэропортыр зэгъэпэщыжыным теухуа зэIущIэ.

Псалъэмакъым кърихьэлIащ КъБР-м и Премьер-министр Мусуков А.ТI., къэрал властым и федеральнэ органхэмрэ Москва и Правительствэмрэ ядэлэжьэныр къызэгъэпэщынымкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Губин Г. С., инвестицэ политикэр пхыгъэкIынымрэ инновацэхэмкIэ КъБР-м и Iэтащхьэм и лIыкIуэ хэха Къэрмокъуэ Хь. М., КъБР-м Транспортымрэ связымкIэ и къэрал комитетым и унафэщI Къудей А. М. сымэ.

2017 гъэм гъатхэпэм и 10-м Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и социально-экономикэ зыужьыныгъэм пыщIа IуэхухэмкIэ Правительствэм и комиссэм ЕсэнтIыгу къалэм щригъэкIуэкIа зэIущIэм «Урысейм и транспорт IэнатIэм зегъэужьыныр (2010 – 2020 гъэхэм)» федеральнэ программэ хэхам Къэбэрдей-Балъкъэрыр хагъэхьэжыну икIи республикэм и къалащхьэм и аэропортыр ирагъэфIэкIуэн папщIэ ахъшэ хухахыну елъэIуу КъБР-м и Iэтащхьэм зыщыхуигъэзауэ щытащ Урысейм и Правительствэм и УнафэщI Медведев Дмитрий. Мы Iуэхур къыгуэхыпIэ имыIэу пыщIащ, жиIащ абы щыгъуэ КIуэкIуэ Юрий, туристхэм я бжыгъэм хэгъэхъуэным, апхуэдэу щIыналъэм щыпсэухэм я гъащIэр нэхъ тынш щIыным. Проектым и уасэр сом меларди 3,9-рэ хуэдиз хъуну къабжащ.

УФ-м и Премьер-министрым республикэм и унафэщIхэм я лъэIур къадиIыгъащ. ЗэIущIэм щыжаIахэм япкъ иткIэ властым и федеральнэ органхэмрэ Къэбэрдей-Балъкъэрым и Правительствэмрэ я пщэ далъхьащ «Урысейм и транспорт IэнатIэм зегъэужьыныр (2010 – 2020 гъэхэм)» федеральнэ программэ хэхам Налшык къалэм и аэропортым и къэтIысыпIэ-лъэтапIэ гъуэгур федеральнэ бюджетым и хьэкъкIэ зэгъэпэщыжынымкIэ лэжьыгъэхэр хэгъэхьэным егупсысыну икIи зыхуэфащэ Iуэхухэр 2017 гъэм мэлыжьыхьым и 11-м фIэмыкIыу Урысей Федерацэм и Правительствэм къыщыхалъхьэну.

 Иджыпсту нэхъыщхьэр, щыжиIащ зэIущIэм КIуэкIуэ Юрий, зыхуэфащэ Iуэхухэр федеральнэ IэнатIэхэм щыпхыгъэкIынырщ икIи ягъэува графикым тету лэжьыгъэхэр къызэгъэпэщынырщ.

Абы къыдэкIуэу аэровокзалыр щIыным щIэгъэхуэбжьауэ елэжьын хуейщ, «Урысейм и къэрал экспертизэ нэхъыщхьэ» федеральнэ IуэхущIапIэм къигъэув псоми езэгъыу. Проект документацэм къыхуащIауэ щыта дагъуэу 64-м щыщу 60-р нобэм ирихьэлIэу ягъэзэкIуэжащ. КъБР-м и Правительствэм хуагъэуващ «Налшык» аэропортыр егъэфIэкIуэным зэрелэжьым зэпымыууэ кIэлъыплъыну.

КъБР-м и Iэтащхьэмрэ Правительствэмрэ я пресс-IуэхущIапIэ.

Адыгэ Псалъэ

No comments:

Post a Comment