Wednesday, March 29, 2017

Израил: ЦIыфхэм яфитыныгъэхэр зэфэдэным и министр Кфар-Кама щыIагъ

СэмэгумкIэ атIуанэрэр Гамлиэль Гила аплIанэрэр Нэпсэу Закарие

Израил къэралымкIэ цIыфхэм яфитыныгъэхэр зэфэдэным дэлажьэрэ министрэу Гамлиэль Гила Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама щыIагъ. 

Ащ министрэм IофшIэгъу зэIукIэ адриIагъ, Кфар-Кама хасэм итхьэматэу Нэпсэу Закриерэ Кфар-Кама дэт егъэджапIэхэм ятхьэматэхэмрэ. Джащ фэдэу хасэм фасебукум нэкIубгъоу щриIэм къыщатхы.

IофшIэгъу зэIукIэм нэужьы министрэм къуаджэр къырагъэплъэхьыгъ.No comments:

Post a Comment