Wednesday, March 15, 2017

Адыгэ илъэсыкIэ – Гъэтхапэм и 1, 10118 илъэс (21-22 март, 2017)


Адыгэхэм ижъыкIэ, илъэсым чэщымрэ мафэмрэ я кIыхьыгъэ зэфэдизэу зыхъукIэ ытIанэ мафэм хахъоу зыублэрэм щегъэжьагъэу илъэсыкIэ къихьагъэу алъытэщтыгъэ ыкIи а мафэр гъэтхапэм иапэрэ мафэу алъытэщтыгъэ. 

Адыгэ илъэсыкIэр Адыгэ унагъом унэм щигъэмэфэкIыщтыгъэ ыкIи Адыгэ къуаджэм дэсхэр зэхэтыхэу агъэмафэкIыщтыгъэ. 

Мы аужьырэ илъэсхэм Адыгэ илъэсыкIэр лъэпкъ мэфэкIэу Адыгэ хэкумкIэ хагъэунэфыкIы, Адыгэ хэхэсхэми агъэмэфэкIэу аублэжьыгъ.


No comments:

Post a Comment