Monday, March 13, 2017

14.03.2017 – Дунаем тет Адыгэ пстэуми Адыгабзэм и мафэ хагъэунэфыкIы


Гъэтхапэм и 14-м, дунаем тет Адыгэ пстэуми Адыгабзэм и мафэ хагъэунэфыкIы. 

ХэкумкIэ а мафэр Адыгэ Ресубликэм официалнэу щыхагъэунэфыкIы. Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм, КъэрэщайЧеркес Республикэм ыкIи Краснодар Краим щыIэ Адыгэ хасэхэм а мафэр хагъэунэфыкIы.

Джащ фэдэу, Тыркуем, Иорданием, Израил, Сирием, Европэм, Америкэм ыкIи нэмыкI хэгъэгухэм ащыпсэурэ Адыгэхэм а мафэр агъэмэфэкIы.


1 comment:

  1. тэрий адыгабзэм йимэфэкIым фэшкIэ шутфэгуш1уагъ. уэрэпсэу рэнэу Адыгабзэр Адыгэр.

    ReplyDelete