Thursday, February 9, 2017

КIуэкIуэ Юрийрэ Белавенцев Олегрэ Псыхуабэ щызэхуозэ


Пятигорск (Псыхуабэ) къалэм щекIуэкIащ Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм и Iэтащхьэ КIуэкIуэ Юрийрэ Урысей Федерацэм и Президентым и лIыкIуэу Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ щIыналъэм щыIэ Белавенцев Олегрэ я зэIущIэ. 

Ахэр тепсэлъыхьащ республикэм и социально-экономикэ зыужьыныгъэм, щIыналъэм щыIэ жылагъуэ-политикэ щытыкIэм япыщIа Iуэхухэм. 

Къызыхэтхыгъэр: adyghepsale.ru


No comments:

Post a Comment