Thursday, February 9, 2017

Адыгэ ку шIухьафтынэу клубым ритыгъ


Мэзаем и 9-м, Иорданием щыщ Адыгэ IэпэIасэу Хъымыщ Ахьмад Фуад Адыгэ ку цыкIу ежь иIэкIэ ышIыгъэр, Амман щылажьэрэ Адыгэ клубэу Алджил Алджадидым шIухьафтынэу ритыгъ. Джащ фэдэу клубым игъэцэкIакIо куп хэтэу, адыгэ Iофхэм чанэу ахэлажьэу Акащ набил фасебукум къыщетхыгъ.

Щылэ мазэм и 21-м, Адыгэ ку жъыхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Амман щыкIогъагъ. Ащ Адыгэ ку зэфшъхьэфхэр къыщагъэлъэгъогъагъэх ыкIи ахэм пасэм ИорданиемкIэ чIыпIэу щаубытыщтгъэм къытегущыIэгъагъэх. adygeway.blogspot.ru

Къызыхэтхыгъэр: facebook.comNo comments:

Post a Comment