Tuesday, February 7, 2017

Адыгэ Республикэм ихьыкумэт министрэкIэхэр хагъэхьагъэх

КъумпIыл Мурат - КIэращэ Анзаур

Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат хьыкумэтым минисри 2 хигъэхьагъ. Еджэнымрэ ыкIи шIэныгъэмрэ иминстрэу лIышъхьэм ыгъэнэфагъ КIэращэ Анзаур. IофшIэнымрэ чылэ-хэхъоныгъэмрэ иминистрэу ыгъэнэфагъ Мырзэ Джанбэч.

Мы IэнатIэхэм аIутыгъэхэу Хъуажь Аминатрэ Османов Альбертрэ ежьыхэм яшIоигъонкIэ а IэнатIэхэм аIукIыжьыгъэх. 

КъумпIыл Мурат - Мырзэ Джанбэч


No comments:

Post a Comment