Sunday, February 5, 2017

КъумпIыл Мурат: Банк «Новация» ахъщэ зыдилъхьагъэхэм я ахъщэхэр зэфагъэ хэлъэу аратыжьын фае


Мэзаем и 3-м, Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат Мыекъуапэ дэт банкэу «Новация» зыфиIорэр зэрэзэфашIыжьыгъэм ехьылIагъэу зэхэсыгъо зэхищагъ. Ащ хэтыгъэх, республикэм щыIэ банкхэм япащэхэр, республикэм ипрокурор, полицием иминистр, экономикэм иминистр ыкIи нэмыкIхэр.

Iофыгъоу зытегущыIагъэхэр банк  «Новация» зэрэзэфашIыжьыгъэр ары ыкIи ащ цIыфэу ахъщэ зыдилъхьагъэхэм я ахъщэхэр зэраIэкIагъэхьэжьыщт шIыкIэхэр арых. 

КъумпIыл Мурат зэхэсыгъом хэсыгъэхэм афигъэпытагъ мы банкым иахъщэ зыдилъхьагъэхэм зэфагъэ хэлъэу зэрадэлэжьэнхэ фаехэр ыкIи гъогу щыIэ пстэури зэрагъэпсын фаер ахэм я ахъщэхэр аратыжьыным пае.

Мэзаем и 6-м щегъэжьагъэу ахъщэхэр цIыфхэм аратыжьэу аублэщт «Россельхозбанк» игъогукIэ.

БлэкIыгъэ мазэм, щылэ мазэм, Урысые Федерацием ибанк гупчъэ унашъо ыштэгъагъ Адыгэ республикэм щыIэ банк «Новация» зэфашIыжьынэу, финанс зэшIомыхыгъэ Iофхэр зэриIэм пае.

Къызыхэтхыгъэр: adygheya.ruNo comments:

Post a Comment