Tuesday, February 28, 2017

Шъачэ щыкIорэ бизнес форумым Адыгэ Республикэр чанэу хэлажьэ (+ сурэтхэр)


Адыгэ Республикэм IофшIэпIэ чIыпIэ мин 1,5-рэ фэдиз щыIэ хъущт

Шъачэ щыкIорэ Урысые Федерацие инвестиционнэ форумым иапэрэ мафэ аухыгъ. Анахь мэхьанэшхо зиIэгъэ хъугъэ-шIагъэу щытыгъэр УФ-м и Правительствэ и Тхьаматэу Дмитрий Медведевыр зыхэлэжьэгъэ зэхэсыгъор ары.

Форумым илъэхъан зэхэгущыIэжь зэфэшъхьафхэр щыIагъэх. Адыгэ Республикэм илIыкIохэу АР-м и ЛIышъхьэ ипшъэ­рылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэ­кIэрэ КъумпIыл Мурат зипащэхэм нэ­мыкI шъолъырхэм къарыкIыгъэхэм, Уры­сые Федерацием икомпание, ибизнес-куп инхэм ялIыкIохэм IофшIэным епхыгъэ зэдэгущыIэгъу заулэ адыряIагъ. Респуб­ликэм инвестиционнэ амалэу иIэхэм уасэ къафишIыгъ УФ-м сатыумкIэ иминистрэу Денис Мантуровым.

ЗэдэгущыIэгъухэм якIэуххэм ялъы­тыгъэу КъумпIыл Мурат сомэ миллиард 11-м ехъу зытефэщт зэзэгъыныгъэ 11-мэ акIэтхэжьыгъ. Ахэр гъэцэкIагъэ зыхъухэкIэ, IофшIэпIэ чIыпIакIэу мин 1,5-рэ щыIэ хъущт.

ГущыIэм пае, ООО-у «Черкесские сады» зыфиIорэм мыIэрысэ ыкIи дэшхо чъыгхэр зыщагъэтIысхьащтхэ гектар 700-м ехъумэ апэIухьащт сомэ миллиарди 5,2-м ехъу къытIупщыщт. ООО-у «Логистический центр Адыгея-1» зыфиIорэм индустриальнэ паркэу «Теучежский» зыфиIорэм изэхэщэн сомэ миллиарди 4 хилъхьан мурад иI. Джащ фэдэу «ПивэшI заводэу Мыекъуапэм» зэзэгъыныгъэ заулэ дашIыгъ. Ащ ипроект сомэ миллиардрэ миллион 800-рэ фэдиз халъхьэнэу ары.

Джащ фэдэу республикэм IэкIэхьащт энергиер нахьыбэ шIыгъэным, инфраструктурэм ылъэныкъокIэ щыкIагъэхэр дэгъэзыжьыгъэнхэм, сотовэ зэпхыныгъэм хэхъоныгъэ егъэшIыгъэным лъэшэу анаIэ атырагъэтыщт. ГущыIэм пае, ПАО-у «Мобильные Телесистемы» зыфиIорэм дашIыгъэ зэзэгъыныгъэм псэупIэ цIы­кIухэм ыкIи Адыгэ Республикэм икъушъхьэлъэ чIы­пIэхэм сетеу 4G-м хэхъоныгъэ ащи­шIыныр къыделъытэ. Проектыр илъэсищ­кIэ гъэцэкIагъэ хъунэу ары къызэрэрадзэрэр. Инвестициеу пэIухьащтыр сомэ миллион 200 фэдиз.

«2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу Шъачэ щыкIорэ инвестиционнэ форумым Адыгэ Республикэр ренэу хэлажьэ. А Iоф­шIэным шIогъэ гъэнэфагъэ къехьы. Шъачэ щырахъухьэгъэ проектхэм ащыщыбэхэр агъэцэкIагъэх. Къыддэлажьэ­хэрэми къагурыIуагъ Адыгэ Республикэм епхыгъэ бизнес-проектхэм ахъщэ апэIубгъэ­хьаныр федэу зэрэщытыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

2007-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу 2016-рэ илъэсым нэс пстэумкIи инвес­тициехэр сомэ миллиарди 150-м къехъу­гъэх. Сомэ миллиард 70-м ехъу зыпэIу­хьанэу щыт проект 50-м ехъумэ ягъэ­цэкIэн чанэу дэлажьэх.

Сурэтхэр къызыхэтхыгъэр: facebook.com

Тхыгъэр къызыхэтхыгъэр: adygvoice.ru
No comments:

Post a Comment