Sunday, February 12, 2017

Къэбэртае-Бэлкъарым и парламентрэ Дагестаным ипарламентрэ зэзэгъыныгъэ тхылъ кIэтхагъэх


Налщыч, мэзаем и 10

Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм ипарламент итхьэматэу Егорова Татьянэрэ Дагестан Республикэм ипарламент итхьэматэу Ахмедов Сайгидахмедрэ парламентитIур зэдэлэжьэныхэу зэзэгъыныгъэ тхылъ кIэтхагъэх. Джащ фэдэу РИА КБР-м къетхы.

Къэбэртае-Бэлкъарымрэ Дагестанымрэ экономикэм, культурэм ыкIи нэмыкI лъэныкъохэм зэрэзэдэлэжьэщтхэм  мы зэзэгъыныгъэ тхылъыр лъапсэ зэрафэхъущтыр тхьэматитIум ягущыIэхэм къыхагъэщыгъ.No comments:

Post a Comment