Saturday, February 18, 2017

Адыгэ Республикэмрэ Италиемрэ язэдэлэжьэн хагъэхъощтАдыгэ Республикэм и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Итальянскэ Республикэм и ГъэшIогъэ консулэу Къыблэ Федеральнэ шъолъырым ыкIи Темыр-Кавказ Федеральнэ шъолъырым щыIэ Пьерпаоло Лодиджиани тыгъуасэ ригъэблэгъагъ.

ЗэIукIэгъум хэлэжьагъэх Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ ипшъэрылъхэр зыгъэ­цэкIэрэ Наталья Широковар, Адыгэ Республикэм и Премьер-министрэ игуадзэ ипшъэрылъхэр зыгъэцэкIэрэ Сапый Вячеслав, Адыгэ Республикэм экономикэ хэхъоныгъэмкIэ ыкIи сатыумкIэ иминистрэ иапэрэ гуадзэу Во­рэкъо Хьалимэт.

ЗэдэгущыIэгъум илъэхъан Италиемрэ Адыгемрэ сатыу-экономикэ ыкIи блэгъэныгъэ зэфыщытыкIэхэу азыфагу илъхэр гъэпытэгъэнхэм епхыгъэ Iофыгъохэм атегущыIагъэх.

«Зэдэлэжьэныгъэм ылъэны­къокIэ опытышIу тиI, анахьэу етIани провинциеу Къыблэ ТиролькIэ. Ом изытеткIи тирес­публикэ ар ехьыщыр. 2012-рэ илъэсым къыщегъэжьагъэу республикэм ипредприятие заулэмэ чъыгхатэхэм ядэлэжьэнкIэ Италием гъэхъагъэ хэлъэу Iоф дашIэ. А зэдэлэжьэныгъэм джы­ри нахь зедгъэушъомбгъун мурад тиI. ЛъэныкъуитIуми федэ къытфэзыхьыщт проектыкIэхэм татегущыIэным тыфэхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

Пьерпаоло Лодиджиани къыхигъэщыгъ Адыгеим санаторнэ-курорт бизнесыр дэгъоу зэрэщызэхэщагъэр, джащ фэдэу къыIуагъ зэдэлэжьэны­гъэм зырагъэушъомбгъун, лъэныкъо зэфэшъхьафхэмкIэ инвестициехэр нахьыбэу къызIэкIа­гъэ­хьан­хэ мурад зэряIэр.

Бизнес-планхэм нахь игъэ­кIотыгъэу атегущыIэнхэм пае лъэныкъуитIури зэзэгъыгъэх Италием ипредпринимательхэр республикэм къэкIонхэу. 

Къызыхэтхыгъэр: adygvoice.ru


No comments:

Post a Comment