Saturday, February 4, 2017

Израилрэ Иорданиемрэ ащыпсэурэ Адыгэхэм язэпхыныгъэхэр агъэпытэх


Мы мафэхэм, мэзаем и 3-м щегъэьагъэу, Израил щыпсэурэ Адыгэхэм ялIыкIохэр Иорданием кIогъэхэу щыIэх. Ахэм япащэх, Израил ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама итхьэматэу Нэпсэу Закариерэ Израил ит атIуанэрэ Адыгэ къуаджэу Рихьание итхьэматэу Гъыщ Сулиманрэ. ЛIыкIохэм ахэт Израил щыпсэурэ бысмэнхэм я щариат судым итхьэматэу Абзах Адам (Кфар-Кама щыщ).

Мэзаем и 3-м, лIыкIохэр Иордание щылажьэрэ Адыгэ хасэ гупчъэм итхьэматэу Джанбэч Зухдиерэ, гъэцэкIакIо купым хэтхэмрэ аIукIагъэх. ЗэIукIэр хасэм иунэу Амман дэтым щыкIуагъ.

Кфар-Кама хасэм хэтэу ГъорыкIожъ Адам фасебукум къызэрэщитхыгъэмкIэ мы зэIукIэм ыкIи нэмыкI зэIукIэу щыIагъэхэм пшъэрылъэу яIэр Израилрэ Иорданиемрэ ащыпсэурэ Адыгэхэм язэпхыныгъэхэр гъэпытэгъэныхэр арых.

Джащ фэдэу, лIыкIохэр Иорданием щыIэ Адыгэ клубхэу Алджил Алджадидмрэ Ал-Ахлиемрэ япащэхэм аIукIагъэх. Нэпсэу Закарие - Джанбэч Зухди

 Гъыщ Сулиман - Джанбэч Зухди


No comments:

Post a Comment