Saturday, February 18, 2017

7.03.2017 - 7.05.2017 - Иордание: Адыгабзэр гурытэу зишIэхэрэм апае Адыгабзэ курс щыIэщт


Гъэтхапэм и 7-м щыгъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 7-м нэс Иорданием щыIэ клубэу Алджил Алджадидым (ныбжьыкIэхэр) икультурэ комитет иегъэжьэнкIэ Адыгабзэр гурытэу зишIэхэрэм апае Адыгабзэ курс щыIэщт.

Курсым чIэсыхэр тхьэмафэм зэ еджэщтых. Гъубдж мафэм сыхьатэ 19.00 щегъэжьагъэу 21.00-м нэс. ЕджапкIэр динар 30 зы мазэм.

Курсым щеджэнхэу фаехэм мы мэкъфынымкIэ + 962 777413163
 ШъэошIу Сэрый зыфагъэзэн алъэкIыщт.
УпчIэхэр зиIэхэм мы мэкъфынымкIэ + 962 776801183
 Пщыкъубжь Мухьамад-Хъер зыфагъэзэн алъэкIыщт.

No comments:

Post a Comment