Thursday, February 16, 2017

4.03.2017 - Иордание: Хэсэ гупчъэм зэхэс ышIыщт


Гъэтхапэм и 4-м, Иорданием щыIэ "Адыгэ ШIушIэ Хасэ Гупчъэм" зэхэс ышIыщт. Ащ цIыфхэр агъэщхэныхэу Iанэм къырагъэблагъэх ыкIи хасэм фэгъэхьыгъэу къыщыгущыIэщтых.

Зэхэсыр хасэм иунэ зэхэт купым Тиф Мусинат ицIэ зихьырэ унэм сыхьатэ 20.00-м щырагъэжьэщт. Мыщ хэлэжьэщтхэм динар 30 чIэхьапкIэ атын фае.

УпчIэхэр зиIэхэм мы мэкъэфынхэмкIэ зафагъэзэн алъэкIыщт. +962 65825181 +962 777373222


No comments:

Post a Comment