Saturday, February 18, 2017

4.03.2017 - 4.05.2017 - Адыгабзэр шIукIаеу зишIэхэрэм апае Адыгабзэ курс щыIэщт


Гъэтхапэм и 4-м щыгъэжьагъэу жъоныгъуакIэм и 5-м нэс Иорданием щыIэ клубэу Алджил Алджадидым (ныбжьыкIэхэр) икультурэ комитет иегъэжьэнкIэ Адыгабзэр шIукIаеу зишIэхэрэм апае Адыгабзэ курс щыIэщт.

Курсым чIэсыхэр тхьэмафэм зэ еджэщтых. Мэфэзакъо мафэм сыхьатэ 19.00 щегъэжьагъэу 21.00-м нэс. ЕджапкIэр динар 30 зы мазэм.

Курсым щеджэнхэу фаехэм мы мэкъфынымкIэ + 962 777413163
 ШъэошIу Сэрый зыфагъэзэн алъэкIыщт.
УпчIэхэр зиIэхэм мы мэкъфынымкIэ + 962 776801183
 Пщыкъубжь Мухьамад-Хъер зыфагъэзэн алъэкIыщт.

No comments:

Post a Comment