Monday, February 13, 2017

25.03.2017 - Къушъхьэфачъэ зекIон Ставропол щыкIощт


Гъэтхапэм и 25-м, къушъхьэфачъэкIэ зекIорэ нэбгрэ 350 фэдиз къалэу Ставропол игъогу шъхьаIхэм, пчъыхьэм къарикIощтых. Мыщ пшъэрылъэу иIэр чIым хэлъ шIуагъэхэр зэрэкъэухъумэгъэн фаехэр ыкIи экологием къекIурэ зекIуакIэхэр къэгъэлъэгъоныхэр арых.

Къушъхьэфачъэхэм шъо зэфэшъхьэф нэфынэцыкIу дэхэхэр апылъыхэу Ставропол игъогухэм къарикIощтых. 

ЗекIоныр Ставропол дэт утыкоу "илъэс 200" зыфиIорэм сыхьатэ 20.00-м щырагъэжьэщт.

Къызыхэтхыгъэр: stavpress.ru


No comments:

Post a Comment