Saturday, February 11, 2017

25-26.02.2017 - Адыгабзэ зишIэхэрэм апае тхакIэрэ еджакIэр зэрагъэшIэнэу курс кIэкI щыIэщт


Тыркуем щылажьэрэ "КАФФЕД"-м и Адыгабзэ комитетым иегъэжьэнкIэ, мэзаем и 25-м щегъэжьагъэу и 26-рэ нэс, Адыгабзэ зишIэхэрэм апае АдыгабзэкIэ тхэнхэу ыкIи тхыгъэм еджэнхэу мэфитIу курс афашIыщт. 

Курсыр кирил алфаветкIэ кIощт. КIэлэегъаджэр Сурар Зафар. Мыщ щеджэнхэу зышIоигъохэм мы мэкъэфыныхэмкIэ захрагъэтхэн алъэкIыщт. +90 312 222 8589  +90 532 166 1864.

Къызыхэтхыгъэр: kaffed.org


No comments:

Post a Comment