Monday, February 6, 2017

2016-рэ илъэсым турист мин 420-рэ фэдиз Адыгэ Республикэм къэкIуагъэх


Мэзаем и 2-м, Адыгэ Республикэм илIышъхьэу КъумпIыл Мурат Урысые Федерацием туризмымкIэ хьыкумэт агенствэу "Ростуризм"-м итхьэматэу Сафонов Олег Москва щыIукIагъ. 

ЗэIукIэм хэтыгъэх Адыгэ Республикэм туризмымкIэ икомитет тхьэматэу Къэлэшъао Инвер, Адыгэ Республикэм унэ-шIынымкIэ иминистрэу Картамышев Валерий .

Адыгэ республикэр туризмымкIэ федерал програмэхэм чанэу зэрахэлажьэрэр Сафонов Олег къыIуагъ ыкIи тапэкIэ джыри хэхъоныгъэхэр ышIынэу республикэм зэрэдэлэжьэщтыр къыхигъэщыгъ.

КъумпIыл Мурат къызэрэхигъэщыгъэмкIэ, мы аужырэ илъэсхэм республикэм икъушъхьэлъэ чIыпIэхэм фэIорышIэ-зэпхыныгъэхэм сомэ миллиарди 4 фэдиз пэIуагъэхьагъ. 

Республикэм ипсэупIэ анахь Iудзыгъэхэми газыр аIэкIагъэхьагъ. Проектэу «Лэгъо-Накъэ икъэлапчъэхэр» зыфиIорэр гъэцэкIагъэ зэрэхъурэм къыхэкIэу IофшIэпIэ 440-м ехъу щыIэ хъугъэ.

2016-рэ илъэсым Адыгэ Республикэм къэкIорэ туристхэм япчъагъэ нахьыбэ хъугъэ ыкIи мин 420-м нэсыгъ. 

ХьакIэхэр арысынхэм пае гъэпсэфыпIэ унэхэм ыкIи хьакIэщхэм чIыпIэ мини 6-м ехъу ащызэтырагъэпсыхьагъ. 

«Адыгэ Республикэр фэхьазыр турист миллион фэдиз илъэс къэс ригъэблэгъэным. Ащ пае зэкIэ ищыкIагъэр тиI.  ЗэрэтлъытэрэмкIэ, республикэм имызакъоу, Урысыем и Къыблэ зэрэпсаоу хэхъоныгъэ ышIынымкIэ ишIогъэшхо къэкIощт проектэу «Лэгъо-Накъэ» игъэцэкIэн. Республикэм къызыхилъхьэщтхэм тадэлэжьэнэу тыхьазыр», — къыIуагъ КъумпIыл Мурат.

КIэухым, бгъуитIур зэдэлэжьэнхэу зэдащтагъ ыкIи "Ростуризм"-м итхьэматэ Адыгэ Республикэм къэкIонэу гухэлъхэр зэриIэхэр лIышъхьэм къыриIуагъ.

Къызыхэтхыгъэр: adygheya.ru

ЖъабгъумкIэ: КъумпIыл Мурат, Картамышев Валерий, Къэлэшъао Инвер
СэмэгумкIэ щыс: Сафонов Олег  


No comments:

Post a Comment