Monday, January 2, 2017

КIокIо Юрэ ныбжьыкIэ анахь дэгъухэм аIукIагъ


Тыгъэгъазэм и 31-м, Къэбэртае-Бэлкъар Республикэм илIышъхьэу КIокIо Юрэ, Республикэм щыщ ныбжьыкIэ нэбгри 100 еджэнымкIэ анахь гъэхъагъэ ин зиIэхэм, анахь дэгъухэм аIукIагъ.

"Непэ мы унэм щыIэхэр анахь ныбжьыкIэ дэгъоу тиIэхэр ары. Ахэр еджэным имызакъоу, ящыIакIэкIи щэн дахэ ахэлъэу мэпсэух. Неущырэ мафэмкIэ тышъущэгугъу КIокIом ныбжьыкIэхэм ариIуагъ. НыбжьыкIэхэр зипIугъэ ны-тыхэми, зигъэсагъэ егъэджакIохэми тхьэегъэупсэу атэIо КIокIом къыIуагъ".

НыбжьыкIэхэм агухэлъхэр лIышъхьэм фаIотагъэх, тхыгъэ дахэхэм къеджагъэх, орэдхэр къаIуагъ ыкIи къэшъуагъэх.

Къызыхэтхыгъэр: vestikavkaza.ru


No comments:

Post a Comment