Monday, January 30, 2017

Сакарие къалэм щылажьэрэ "Кавказ Культурэ Хасэм" зэфэс иIагъ


Щылэ мазэм и 29-м, Тыркуем ит къалэу Сакарие щылажьэрэ "Кавказ Культурэ Хасэм" зэфэс иIагъ. Ащ мы аужьырэ илъэситIум хасэм игъэцэкIагъэхэм къатегущыIагъэх  хасэм итхьэматэрэ, гъэцэкIакIо купым хэтхэмрэ ытIанэ хэдзынхэр ашIыгъэх.

Хасэм итхьэматэу джыри зэ хадзыжьыгъ Шъхьатум Урхан Сари. Хэсашъхьэм нэбрэ 24 хадзыгъ. Ащ нэмыкIэу, "КАФФЕД"-м мыгъэ зэфсэу иIэщтым лIыкIоу агъэкIощтхэри хадзыгъэх. Ахэм тхьэматэри аригъусэу нэбгрэ 15 мэхъу.

Сакарие къалэр Истамбул икъочIыэпIэ лъэныкъомкIэ пэблагъэу Iут .

Къызыхэтхыгъэр: facebook.com

Шъхьатум Урхан Сари


No comments:

Post a Comment