Friday, January 27, 2017

Америкэм ипрезидентэкIэ Урысые Федерацием санкциехэр трихыжьынэу къатхы


Урысые Федерацием щыщ къэбар лъыгъэIс кIуакIэхэм анахь инхэм ащыщэу "Риа Новости" зыфиIорэм къызэритырэмкIэ Америкэ Зэгот Хэгъэгухэм ипрезидентэу Трамп Доналд Урысые Федерацием санкциехэр трихыжьынэу рихъухьагъэу ары ыкIи ащ фэгъэхьыгъэ унашъохэр агъэхьазырэу ары.

Къызыхэтхыгъэр: ria.ru

No comments:

Post a Comment