Tuesday, January 10, 2017

ИлъэсыкIэ мафэхэм турист мин 100 фэдиз Адыгэ Республикэм къэкIогъагъэх


Тыгъэгъазэм и 20-м (2016) щегъэжьагъэу щылэ мазэм и 10-м (2017) нэс, турист мин 100 фэдиз загъэпсэфынэу Адыгэ Республикэм къэкIогъагъэх. Джащ фэдэу къыIуагъ Адыгэ Республикэм туризмымкIэ икомитет хэт специалист шъхьэIэу ШъэоцыкIу Муратэ.

Туристхэр нахьыбэу зыдэкIуагэхэр Мыекъопэ шъолъырэм ит чIыпIэ дахэхэр арых. Лъагъо-Накъ, Хьаджыкъу тIуакIэ , Руфабгъо ипсыефэхыпIэхэр, Мышъэкъъо тIуакIэ, къуаджэхэу, Дахэ, ХъымыщкIэй, Гъозэрыплъ ыкIи нэмыкIхэр.


No comments:

Post a Comment