Saturday, January 28, 2017

Адыгэ саем идэхагъэ Ирак хэгъэгум къыщагъэлъагъо


Щылэ мазэм и 27-м, Ирак хэгъэгум щыпсэурэ зэфэшъхьэф лъэпкъ цIыкIухэм ябзылъфыгъэхэр политикэм зэрэхэлажьэхэрэм ыкIи фитыныгъэу яIэхэм афэгъэхьыгъэ зэхахьэ Иракым икъэлашъхьэу Багдад щыкIуагъ. Ащ хэтэу а лъэпкъхэм ябзылъфыгъэ щыгъынхэм афэгъэхьыгэ къэгъэлъэгъон щыIагъ.
Зэхахьэм Иракым щыпсэурэ Адыгэхэр хэлэжьагъэх ыкIи Адыгэ саер къыщагъэлъэгъуагъ. Джащ фэдэу фасебукым къыщетхы Иракым щылажьэрэ "Адыгэхэм Щэщэнхэм ыкIи Дагъыстанхэм я ШIушIэ Зэгохьэныгъэ" зыфиIорэм итхьэматэу Чэтао Ахьмад.

Къызыхэтхыгъэр: facebook.comNo comments:

Post a Comment