Thursday, January 19, 2017

21.01.2017 - Адыгэ ку жъыхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъун Амман щыкIощт


Иорданием щылажьэрэ Адыгэ клубэу "Ал-Ахли" зыфиIорэмрэ Адыгэ тхакIоу д. Мамсыр Мухьамад Хъерырэ яегъэжьэнкIэ, щылэ мазэм и 21-м, Адыгэ ку жъыхэм афэгъэхьыгъэ къэгъэлъэгъон Амман щыкIощт. Ащ Адыгэ ку зэфшъхьэфхэр къыщагъэлъэгъощт ыкIи ахэм пасэм ИорданиемкIэ чIыпIэу щаубытыщтгъэм къытегущыIэщтых.

Къэгъэлъэгъоныр клубэм иунэ хэт "Али Исхьакъ" ицIэ зихьырэ залым щыкIощт. Сыхьатэ 13.00-м къызэIуахыщт.

Къызыхэтхыгъэр: facebook.com


No comments:

Post a Comment