Tuesday, January 10, 2017

2016-м турист милион фэдиз Къэрэщай-Черкес Республикэм къэкIуагъэх


БлэкIыгъэ 2016-рэ илъэсым, турист милион фэдиз Къэрэщай-Черкес Республикэм къэкIогъагъэх. Ар 2015-м егъэпщагъэмэ процент 10-кIэ нахьыб. Джащ фэдэу Интерфаксым къыриIуагъ, Къэрэщай-Черкесым туризмымкIэ иминстрэу Эркин Анзор.

Туристхэр нахьыбэу зыдэкIуагъэхэр зыгъэпсэфыпIэ Iуашъхьэ дахэхэу Домбайрэ Архъызрэ. Джащ фэдэу Тебырдэ шъолъырыми туристбэ къэкIогъагъ.
1 comment:

  1. Ти Адыгэ хэку дахэ, зыплъэгъук1э уигу къе1эты

    ReplyDelete