Friday, January 13, 2017

14.03.2017 - 2017-м Кфар-Кама щашIыщт зэхахьэ шъхьэIхэм апэ итыр Адыгабзэм имаф


Израил хэгъэгум ит Адыгэ къуаджэу Кфар-Кама, 2017-рэ илъэсым къыщырагъэкIокIыщт зэхахьэ шъхьэIхэр зыфэдэщтхэр ыкIи уахътэу зыщашIыщтхэм ехьылIагъэу тхыгъэ интернетым къырагъэуцуагъ. 

А зэхахьэ шъхьэIхэм 2017-р илъэсым апэу зэхащэщтыр Адыгабзэм имаф (14.03.2017) .  Ащ нэужьым зэхахьэу ашIыщтхэр къызэкIэлъыкIоу тхыгъэм итых. Ахэм ахэтых къуаджэм ехьлIагъэ зэхахьэхэр ыкIи Адыгэ лъэпкъым фэгъэхьыгъэ зэхахьэхэр-мэфэкIыхэр.


No comments:

Post a Comment