Sunday, January 1, 2017

04.01.2017 - Дзодо бэнэнымкIэ ныбжьыкIэ зэнэкъокъу Краснодар щыкIощт


Тыгъэгъазэм и 4-м, 2017-рэ илъэсым, илъэс 12-м щегъэжьагъэу илъэс 13-нэс зиныбжь кIэцыкIухэр зыхэлажьэхэрэ зэнэкъокъу дзодо бэнэнымкIэ къалэу Краснодар щыкIощт.

Зэнэкъокъум хьакIэу къекIолIэщтхэм ахэтыщтых Дунаем, Европэм ыкIи Урысие Федерацием дзодоумкIэ гъэхъагъэ ин зишIыгъэхэр. Ахэм ахэтыщт, олимиадэм джэрз медал къыщихьыгъэу, непэ, Урысие Федерацием  дзодоумкIэ ихэщыпыкIыгъэ куп игъэсакIо шъхьэIэу Тао Хьасанбый.

Къызыхэтхыгъэр: rufox.ru


No comments:

Post a Comment