Самбэ бэнэнымкIэ дунае зэнэкъокъум Нэджыкъо Бислъан апэрэ чIыпIэр къыдихыгъ


Тыгъэгъазэм и 11-м, студентхэм самбэ бэнэнымкIэ я дунае зэнэкъокъу Кирэ хэгъэгум икъэлашъхьэу Никосие щыкIуагъ. Ащ апэрэ чIыпIэр къыщыдихыгъ Адыгэ Республикэм щыщ бэнакIоу Нэджыкъо Бислъан. 

Урысые Федерацием ихэшыпыкIыгъэ ­куп хэтэу Бислъан бэнагъэ, ар килограмм 74-м нэс къэзыщэчыхэрэм ахэтыгъ. Адыгэ къэралыгъо университетым ыцIэкIэ зэIукIэгъухэм ахэлэжьагъ. Адыгэ Республикэм ит къуаджэу Пщыжъхьаблэ щапIугъ.Comments