Saturday, December 24, 2016

Тут Заур и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъуащ


Урысей Федерацэм, КъБР-м, КъШР-м, Адыгейм, Дагъыстэным я цIыхубэ артист, жылагъуэ лэжьакIуэ Тут Заур Нэжид и къуэм и ныбжьыр илъэс 65-рэ ирикъуащ.

Фигу къэдгъэкIыжынщи, Тутыр 2005-2008 гъэхэм Къэбэрдей-Балъкъэр Республикэм щэнхабзэмрэ хъыбарегъащIэ коммуникацэхэмкIэ и министру щытащ, иужькIэ КъБР-м и лIыкIуэу УФ-м и Президентым и деж щыIэм и къуэдзэу лэжьащ.

Урысейпсо, союзпсо, дунейпсо фестивалхэм я лауреат Тут Заур ди къэралым и баритон нэхъыфIхэм ящыщ зыуэ къалъытэ, абы дахэу жеIэ урыс, неаполитан, адыгэ лъэпкъ, иджырей, классикэ уэрэдхэр.

УэрэджыIакIуэ цIэрыIуэм и юбилейм хуэгъэпса концерт иджыблагъэ щитащ Москва дэт Союзхэм я унэм и Колоннэ пэшым. Абы и пшыхьыр хуагъэдэхащ Азербайджаным и полномочнэ лIыкIуэу УФ-м щыIэ, Азербайджан ССР-м и цIыхубэ артист Бюль-Бюль-оглы Полад, композитор Добронравов Александр, актёр Щербаков Борис, уэрэджыIакIуэ Алехно Руслан сымэ, нэгъуэщIхэми.

Къызыхэтхыгъэр: adyghepsale.ru

No comments:

Post a Comment