Saturday, December 24, 2016

13.01.2017 - Иорданием щыIэ Адыгэ хасэ гупчъэм хэдзынхэр иIэщтых


Щылэ мазэм и 13-м, 2017-рэ илъэсым, Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм игъэцэкIакIо куп хэтыщтхэр хадзыщтых. 

Хэдзынхэр къалэу Амман дэт хасэ унэм щыкIощтых. 

Мы хэдзынхэм хэлэжьэнхэу фитхэр, имакъэ зытищтхэр ары хъун е гъэцэкIакIо купым хэхьэнхэу фаехэр ары хъун, хасэм официалънэу хэтхэр арых, мазэ къэс хэтыпкIэ зитхэрэр арых. Ащ фэдэу хасэм хэтхэр мин 10 нахь макI.

Иорданием Адыгэ мин 100 фэдиз щэпсэу.


No comments:

Post a Comment