«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» Иорданием зэхахьэ щыригъэкIокIыгъ


Чъэпыогъум и 13-м, 2016-рэ илъэсым, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэ» (CRO) зыфиIорэм Иорданием зэхахьэ щыригъэкIокIыгъ. Ар Амман дэт къэшъуакIо-купэу Алджил-Алджадид зыфиIорэм иунэ щырагъэкIокIыгъ. 

Дунае хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэу Муса (Хьатыкъу) Гулнар (Канада) Абзах Тина (Щведие) Абзах Хьамид (Иордание) зэхахьэм къыщыгущыIагъэх. Ахэр хасэм ипшъэрылъхэм, игъэцэкIагъэхэм ыкIи тапэкIэ ыгъэцэкIэщтхэм игъэкIотыгъэу къатегущыIагъэх.

Чъэпыогъум и 12-м, Муса Гулнар Иорданием щыIэ Адыгэ шIушIэ хасэ гупчъэм итхьэматхэхэм аIукIагъ. Джащ фэдэу Иорданием щыIэ ны хасэм хэтхэм аIукIагъ.

ГъэцэкIакIо купым хэтэу Хьаджыбыекъо Яхьие (Германие) къызэрэтиIуагъэмкIэ Иорданием щекIокIыгъэ зэхахьэр дэгъоу хъугъэ. Ащ Иорданием щыпсэурэ Адыгэхэм ащыщ цIыф цIэрыIохэр, политикэм пылъхэр, бизнесменхэр, лъэпкъ Iофым пыльхэр хэтыгъэх.


Абзах Тина,  Абзах Хьамид, Муса (Хьатыкъу) Гулнар 

Муса (Хьатыкъу) Гулнар (гузэгум щыт) шIушIэ хасэ гупчъэм итхьэматэхэр

Муса (Хьатыкъу) Гулнар (жъабгъумкIэ я 4) ны хасэм хэтхэрComments