«Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» илIыкIохэр Истамбул щыIэ Баларбащ хасэм щыIагъэх

ЖъабгъумкIэ: Хьахъу Нарт, Муса Гулнар, Баларбащ хасэ хэтхэм ащыщхэр

Чъэпыогъум и 7-м, дунае хасэу «Хэкум гъэзэжьынымкIэ Адыгэ Хасэм» (CRO) Истамбул щыIэ хасэу Баларбащ  зыфиIорэм иунэ зэхахьэ щригъэкIокIыгъ. Дунае хасэм игъэцэкIакIо куп хэтхэу Муса Гулнарырэ Хьахъу Нартырэ зэхахьэм хасэм фэгъэхьыгъэу къэгущыIагъэх. Хасэм ипшъэрылъхэм, ащ игъэцэкIагъэхэм, тапэкIэ ыгъэцэкIэщтхэм зэхахьэм хэтыгъэхэм къафаIотагъ.

Джащ фэдэу, чъэпыогъум и 13-м, сыхьатэ 19.00-м, дунае хасэм Иорданием зэхахьэ щишIыщт. Ар Амман дэт къэшъуакIо-купэу Алджил-Алджадид зыфиIорэм иунэ щырагъэкIокIыщт. 


Comments