Sunday, November 18, 2018

Адыгабзэм изэгъэшIэн тащфэдэу кIон фае?


УигъашIэм Адыгабзэр зэбгъашIэу хэбгъахъоу укъырикIощт. Ар къызэкIэлъыкIоу мыщ фэдэу кIощт:

КIэлэцыкIур къызыхъугъэ мафэм щегъэжьагъэу иныбжь илъэси 3 хъуфэ нэс ны тыхэм Адыгабзэр кIэлэцыкIум рагъэшIэщт рагъэджэщт.

Иныбжь 4-м щегъэжьагъэу  5-м  нэс кIэлэцыкIу IыгъыпIэм щырагъэджэщт.

Иныбжь 6-м щегъэжьагъэу 17-м нэс еджапIэм щырагъэджэщт.

Иныбжь 18-м щегъэжьагъэу 22-м нэс апшъэрэ еджапIэм щырагъэджэщт.

Хьэу, ны тыхэм язакъоу Адыгабзэр кIэлэцыкIум рагъэшIэн фае пIомэ, ащгъум ащ къыкIырэр: тылъэпкъэп, республики тиIэп, къуаджи тиIэп. Мыр мыщ фэдэу къызфэттхырэр Урысые Федерацием ипарламент зэфагъэ зыхэмылъ законэу ныдэлъфыбзэхэм апае къыдригъэкIыгъэр ары - ныдэлъфыбзэм фаер еджэщт фамыер еджэщтэп.  А законыр зэрэмызафэр къэзымыIошъухэрэм Адыгабзэм изэгъэшIэн ны тыхэм къатрадзэ мыдрэ къызэкIэлъыкIоу къэттхыгъэхэм (кIэлэцыкIу IыгъыпIэ  еджапIэ апшъэрэ еджапIэ) зи пшъэрылъ атемлъым фэдэу.

Мы тхыгъэр нахь зыфэгъэзагъэр Хэкум щыпсэухэрэр ары. Хэхэсым пае тапэкIэ къэттхыщт.

Адыгэ Сайт


No comments:

Post a Comment