Saturday, May 27, 2017

Адыгэ Республикэ: Щагу 260-м псыр акIэуагъ


ЖъоныгъуакIэм и 23 — 24-хэм Адыгэ Республикэм ичIыпIэ зэфэшъхьафхэм ощхышхо къазэращещхыгъэм къыхэкIэу чIыгур лъэшэу уцIыныгъэ хъугъэ. Ащ къыхэкIэу Кощхьэблэ, Джэджэ ыкIи Шэуджэн къоджэ псэупIэхэм псыр къакIэуагъ, цIыфхэр гумэкIыгъо хэфагъэх.

Граждан ухъумэнымкIэ ыкIи ошIэ-дэмышIэ IофхэмкIэ Комитетым къызэритыгъэмкIэ, жъоныгъуакIэм и 23 щэджагъом ехъулIэу щагу 260-мэ, унэ 12-мэ, лъэсрыкIо лъэмыджитIумэ ыкIи трансформаторнэ станцием псыр акIэуагъ. Муниципальнэ образовании 3-мэ ахэхьэрэ псэупIэ 14-мэ ар акIэхьагъ.

Iофхэм язытет анахь зыщыдэир Кощхьэблэ районыр ары. Мыщ хэхьэрэ псэупIиплIымэ (къуаджэу Фэдз, къутырхэу Кармолинэ-Гидроицкэм, Игнатьевскэм ыкIи Краснэм) ящагуи 187-мэ псыр адэхьагъ. Къутырэу Игнатьевскэм дэт уни 8-мэ ар арыхьагъ. Поселкэу Новоалексеевскэм ыкIи къутырэу Дмитриевскэм апхырыкIырэ псыхъоу Фарзэ телъ лъэсрыкIо лъэмыджхэр ыгъэфыкъуагъэх.

Къуаджэу Блащэпсынэ псыр дэмыхьаным фэшI автомобиль гъогоу «Мыекъуапэ — Джаджэ — Псыбай» зыфиIорэр зэпатIыкIыгъ. Чылагъор къыухьэзэ псыр мэкъумэщ чIыгухэм акIэлъэдагъ.

Джэджэ районым ищагу 55-мэ ыкIи уни 4-мэ псыр акIэуагъ. Айрюмовскэ къоджэ псэупIэм екIолIэрэ гъогур тырихыгъ, джырэ уахътэ мыщ гъэцэкIэжьын IофшIэнхэр щэкIох. Келермесскэ къоджэ псэупIэм дэт псыубытыпIэм идамбэ псыр къыдэкIыным ищынагъо щыI.


Шэуджэн районым ищагу 18-м анэмыкIэу трансформаторнэ подстанцием ыкIи псыр къызычIащырэ скважинэм псыр акIэуагъ. ЦIыфхэм зэрар аримыхыным фэшI район еджапIэм, кIэлэцIыкIу IыгъыпIэм ыкIи къутырэу «Свободный труд» зыфиIорэм ичIыпIэ гъэнэфагъэхэм электричествэр аратыгорэп. Джащ фэдэу нэбгырэ минрэ ныкъорэ фэдизмэ зашъохэрэ псыр аIэкIахьэрэп. Ахэм псыр афащэ. Ащ нэмыкIэу мы районым щалэжьырэ мэкъумэщ чIыгухэм ащыщэу гектар 860-м псыр акIэхьагъ.

Псыкъиуным къызыдихьыгъэ тхьамыкIагъохэм агъэгумэкIэу, Iофхэм язытет зыщигъэгъозэнэу, цIыфхэм ягумэкIыгъохэр адигощынэу Адыгеим и ЛIышъхьэ ипшъэрылъхэр пIэлъэ гъэнэфагъэкIэ зыгъэцэкIэрэ КъумпIыл Мурат Джэджэ ыкIи Кощхьэблэ районхэм тыгъуасэ ащыIагъ. ГумэкIыгъом идэгъэзыжьын фэгъэзэгъэ пстэуми яIофшIэн нахь агъэлъэшынэу, псыр къызыкIэогъэ цIыфхэм анаIэ атырагъэтынэу республикэм ипащэ афигъэпытагъ. Мыщ фэгъэхьыгъэ игъэкIотыгъэ тхыгъэ тигъэзет изичэзыу къыдэкIыгъо къихьащт.

КIАРЭ Фатим.

Сурэтхэр А. Гусевым тырихыгъэх

Адыгэ Макъ

No comments:

Post a Comment