Wednesday, February 22, 2017

25-26.02.2017 - Адыгэ Республикэм къиныгъохэр зыпылъ лъэс-зекIон фестивал щыIэщт


Мэзаем и 25-м щегъэжьагъэу и 26-м нэс Адыгэ Республикэм имыекъопэ шъолъырым къиныгъохэр зыпылъ лъэс-зекIон фестивал щыIэщт.

Фестивалым ицIэр "Гъатхэ ЗекIон". Ар Лъагъо-Накъ кIорэ гъугум, къуаджэу Дахэвскэ унэмысызэ, гъогур щызэхэкIырэ чIыпIэм идэжь Iут лъэмыджым (псыхъоу Шъхьэгуащэ) метрэ 150-рэ нэужьым щыIэ чIыпIэм щыкIощт. 

Къызыхэтхыгъэр: yuga.ru

No comments:

Post a Comment